Nový výkonný výbor povede klub 4 roky

19. března 2023 (14:51)

KlubovéZpravodajství

Havířov 15. března 2023 (text: man, foto: Radek Kokinda) – Za relativně slabé účasti členové klubu udělili mandát staronovému výkonnému výboru klubu k tomu, aby klub provedl bez ztrát osmým funkčním obdobím. Uplynulé tři roky od poslední volební členské schůze nepatřily k těm nejlepším, klub ztrácí mládež, která má stále menší zájem o sportování, a když, tak o relativně snadné a jednoduché činnosti pokud možno v suchu a teple tělocvičen. To provozovat ragby je přece jen ve všech směrech mnohem obtížnější, jak fyzicky, tak morálně.

Opakuje se to jako přes kopírák, konstatoval v úvodu své zprávy o stavu klubu předseda Radomír Kloda: „Problémy, které jsme řešili v roce 2020 a 2021 jsme řešili i v roce 2022. Dlouhodobě se nám nedaří především personální práce, a je to hlavně kvůli všeobecnému nezájmu většiny členů, hlavně těch starších,“ zdůraznil předseda, „dělat a udělat něco navíc pro klub.“

Ovšem nedaří se získat pro práci ani ty mladší, uvedl předseda hned v další části svého referátu: „Nedaří se nám vtáhnout do činnosti další mladé členy – ať už do funkcí asistentů trenérů a trenérů, vedoucích družstev, funkcionářů výkonného výboru klubu. Z pěti členů výboru jsme skončili na třech, administrativu zajišťoval sekretář, ten ale nebyl členem výboru,“ přiblížil šéf klubu účastníkům výročního jednání, „takže pouzí tři lidé řídili celou činnost klubu, a to je proklatě málo a je to velmi těžké!“ posteskl si Radek Kloda a dodal: „Pokud nám vy nepomůžete, tak se to nezmění.

V další části zprávy zmínil celou řadu věcí od málo úspěšných náborů: „Nedaří se nám trefit jejich formu,“ uvedl hlavní představitel klubu, „s tím souvisí nedostatek hráčů pro jednotlivé kategorie, které už dokonce od U12 musejí hrát ve společenství se Sokolem Mariánské Hory,“ přes absenci školních kroužků – jen jeden funguje v blízkých Albrechticích – protože nejsou mladí zájemci o trenérskou práci.

Předseda si také posteskl, že se musely řešit i případy nedobrých vztahů mezi členy: „Jaksi se vytratil vzájemný respekt mezi členy, má to samozřejmě vliv i na výkonnost, bohužel, výsledky mužů nejsou úplně oslnivé, i když v loňském Poháru XV jsme celkem zabodovali,“ míní Radek Kloda.

Na druhé straně vyzvedl činnost, která v minulém roce zaujala představitelé magistrátu – cvičení dětí mateřských školek, klub ji prostřednictvím své Školy ragby provozuje už jedenáctým rokem. Záměrem bylo a je, seznámit děti už v nejútlejším věku, že existuje ragby, šišaté míče, a že je to zábava, a nabídnou těm pohybově nejnadanějším přechod do klubového kroužku pro šestileté.

Pak předseda klubu bodově shrnul plnění dlouhodobých rozvojových plánů a plánu činnosti na rok 2022. Předseda také zastoupil omluveného sportovního ředitele Patrika Kovácse a přednesl jeho zprávu o stavu a úspěších či neúspěších družstev jednotlivých kategorií.

Po zprávách o činnosti následovala zpráva hospodáře klubu Pavla Indráka o hospodaření, informace předsedy o plnění usnesení členské schůze 2021 a zpráva revizora účtů.

Program schůze se posunul ke zprávě mandátové komise, která oznámila účast 27 účastníků, což představovalo 53 procent a tedy usnášeníschopnost členské schůze, důležitou pro následující volby a pozdější přijetí usnesení.

Ve volbách členů výkonného výboru, revizora a delegátů na konference tělovýchovných orgánů, které vedl předseda volební komise Ladislav Kozubík, se už druhé volební období postupuje podle upraveného volebního řádu. Přímo se volí předseda, který členské schůzi představí své spolupracovníky vybrané pro práci ve výkonném výboru klubu, a ti jsou pak plénem hlasováním potvrzeni.

V rámci volebních formalit, předcházejících vlastním volbám, doporučil dosavadní předseda Radomír Kloda změnu délky funkčního období výkonného výboru na 4 roky, což účastníci odsouhlasili dvaadvaceti hlasy proti jednomu při čtyřech abstencích. Plénum rovněž všemi hlasy odhlasovalo veřejnou volbu a pětičlenný výkonný výbor.

Předsedou klubu byl zvolen Ing. Radomír Kloda, členy výkonného výboru pak Pavel Indrák, Patrik Kovács, Karel Gaman a Petr Basel.

Revizorem účtů pak byl zvolen Ing. Aleš Kloda. Dále byli zvoleni delegáti na konference České ragbyové unie a Okresního sdružení České unie sportů.

Nový výkonný výbor: zleva Radomír Kloda, Karel Gaman, Pavel Indrák, revizor účtů Aleš Kloda a Petr Basel, schází Patrik Kovács

Už po několikáté se na členských schůzích po bloku zpráv nevyhlašuje přestávka, ale následuje ocenění členů a hráčů. Za rok v klubové anketě o Ragbistu roku 2022 RC Havířov zvítězili:

Ocenění a vyznamenání

Muži: Filip Plinta

Dívky: Ivana Plintová

Junioři: Hynek Hřebíček

Talent roku 2022: Matěj Cebák

Hynek Hřebíček a Matěj Cebák, kteří na členskou schůzi nepřišli, obdrží svá ocenění při jiné příležitosti.

Slavnostně byla předána tělovýchovná vyznamenání. K životním jubileím obdrželi nejvyšší vyznamenání České unie sportu Medaili za celoživotní práci  a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu  trenéři Oleg  Kubala a Ladislav Kozubík.

Oleg Kubala

Ladislav Kozubík

Následovaly návrhy, které zahrnovaly Strategický plán rozvoje na období 2023, Plán činnosti na rok 2023 s přílohou Plán akcí a mezinárodních styků na rok 2023. Pavel Indrák nepředložil návrh rozpočtu pro nejasnosti stran příjmů z dotací a příjmů z reklam a sponzorských darů a požádal o zařazení úkolu předložit rozpočet s termínem do 30. dubna do usnesení členské schůze. Na závěr bloku návrhů předložil sekretář Karel Gaman komentář k novele Poplatkového řádu RCH.

V diskusi se mnoho věcí dotýkalo přípravy mezistátního utkání Česko v. Lucembursko a s tím související úpravou trávníku se zákazem vstupu až do utkání a diskutovalo se o potřebě upravit pro tréninky a zápasy hřiště atletického stadionu. Pavel Indrák, hlavní koordinátor přípravy akce za RC široce rozebral všechny aspekty přípravy a financování akce.

Dalším tématem byla povinnost trenérů mládežnických týmů od U14 seznámit se prostřednictvím video instruktáží se způsobem přípravy a vyplňování zápisů o utkání v informačním systému ČSRU.

Ondřej Kubala a Radek Kokinda otevřeli otázku užitku cvičení mateřských školek, když klubu nic nepřináší. Karel Gaman, který cvičení před 10 lety inicioval, vysvětlil, že idea cvičení je prostá, seznámit děti s tím, že existuje sport zvaný ragby a nechat je cvičit s využitím ragbyových prvků pro rozvoj motoriky a zábavných cvičení a soutěží, které děti doslova milují. Efektem by mělo být pozvání pohybově nadaným do klubového kroužku. Že to cvičitelé nedělají, není důvodem ke zrušení cvičení. Diskutující se pak shodli, že formy náboru – třeba navržené bannery do školek – a také letáčky rodičům, případně jiné formy, je třeba co nejdříve nalézt a uvést do života.

Posledním tématem diskuse, či spíše návrhem, bylo prohlášení Jana Hlaváče, že je nutno změnit celkový přístup k propagační činnosti v klubu a zjednodušeně popsal, čeho by se změna měla dotýkat. Pavel Indrák Janu Hlaváčovi navrhl, aby se funkce šéfa propagační komise ujal, což Honza Hlaváč akceptoval.

Po doplnění návrhu usnesení o několik bodů vyplynuvších z diskuse, bylo usnesení jednomyslně schváleno a nakonec nově zvolený předseda popřál klubu i členům především zlepšení funkčnosti všech klubových struktur.

Zprávy a usnesení z členské schůze budou v příštím týdnu postupně instalovány na webové stránky klubu do sekce Klubové informace – Dokumenty, kde budou umístěny v bloku Materiály členské schůze 2023.

O Autorovi

Redakce

Další články autora